Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Przestrzelenie kursu walutowego

25 stycznia 2012 | 0 comments

Przestrzelenie kursu walutowego to zjawisko na rynku walutowym spowodowane trwałym wzrostem podaży pieniądza. Działania władz monetarnych powodują, że zwiększa się realna podaż pieniądza, a krajowa stopa procentowa spada, bo ceny wzrastają z opóźnieniem.

Sytuacja taka wygląda w ten sposób, że jeśli zagraniczna stopa procentowa nie zmieni się, to spadek krajowej stopy procentowej spowoduje odpływ kapitału i waluta krajowa ulegnie deprecjacji.

Na osiągnięcie równowagi pozwolą jedynie oczekiwania aprecjacji w kolejnym okresie, jednak oczekiwania takie są jednak uzasadnione tylko wtedy, kiedy deprecjacja waluty krajowej w krótkim okresie była zbyt duża.

Podstawy krytyki to założenie pełnego zatrudnienia i związane z tym przyjęcie, iż zmiana podaży pieniądza wywołuje w długim okresie proporcjonalną zmianę poziomu cen, założenie, że zmiany poziomu cen prowadzą w długim okresie do odpowiednich zmian nominalnego kursu walutowego, czego efektem jest stałość realnego kursu walutowego, hipoteza, że rynki muszą być w równowadze.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.